Avís legal

El lloc web i el domini properess.cat corresponen a Espai Ambiental SCCL, amb CIF F63645105 i domicili en c/Casp,43 baixos Barcelona, telèfon 622 34 44 36 i adreça electrònica hola@properess.cat.

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat d’Espai Ambiental o de tercers que han autoritzat el seu ús. De forma general queda prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva comunicació pública o distribució o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment, així com la seva transformació o alteració. Queda totalment prohibit modificar, copiar o distribuir el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit d’Espai Ambiental SCCL.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos de ProperESS. Espai Ambiental no serà responsable del mal ús que puguin fer els usuaris.

Espai Ambiental es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

Espai Ambiental complirà de forma estricta la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat.

A fi de donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i seguint les recomanacions i instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD), S’INFORMA:

  • Les dades de caràcter personal sol·licitades i facilitades per vostè, són incorporats un fitxer de titularitat privada, el qual està degudament registrat a la A.E.P.D., i el responsable i únic destinatari és Espai Ambiental
  • Només seran sol·licitats aquelles dades estrictament necessàries per prestar adequadament el servei, podent ser necessari recollir dades de contacte de tercers, com ara representants legals, tutors, o persones a càrrec designades per aquests.
  • Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat exigit per la normativa, amb les mesures de seguretat establertes legalment, i en cap cas són cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment client, tutor o representant legal, excepte en aquells casos en què sigui imprescindible per a la correcta prestació del servei.
  • Un cop finalitzada la relació entre l’empresa i el client les dades seran arxivats i conservats, durant un període temps mínim de 5 anys, i després seguirà arxivat o, si no seran retornats íntegrament al client o autoritzat legal.

Espai Ambiental adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

Espai Ambiental no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Espai Ambiental.

Tampoc es fa responsable dels retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’accés a Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’Espai Ambiental. No es garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Espai Ambiental no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Imagotip ProperESS

Teixim xarxes, construïm el futur junts

Configuració de cookies